សេចក្ដីសង្ខេបរបស់ក្រុមហ៊ុន
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន
KOSIGN (Cambodia) Investment Co., Ltd.
អ្នក​តំណាង
Seol WookHwan
ឆ្នាំបង្កើត
ខែមេសា ឆ្នាំ 2014
ប្រភេទអាជីវកម្ម
IT Outsourcing សកល, ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក, និងផលិតផល B2B Fintech
ផលិតផលគោល
WeBill365, WABOOKS Cambodia, Morningmate
អាសយដ្ឋាន
#C168 (Tela Office Building 2nd Floor), Russian Federation Blvd (#110), Toeuk Thla, Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
គេហទំព័រ
www.kosign.com.kh
ប្រវត្តិ KOSIGN
2023
បើកដំណើរការកម្មវិធីទូទាត់វិក្កយបត្រតាមគណនីនិម្មិត, WeBill365 នៅកម្ពុជា
2022
បើកដំណើរការកម្មវិធីសហការលើការគ្រប់គ្រងការងារជាក្រុម, Morningmate នៅកម្ពុជា
បើកដំណើរការផលិតផល B2B Fintech, WABOOKS នៅវៀតណាម
2021
បង្កើតកម្មវិធីសេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទ សម្រាប់ BNKC Laos MFI
2020
បើកដំណើរការផលិតផល B2B Fintech, WABOOKS នៅកម្ពុជា
បង្កើតកម្មវិធីសេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទ សម្រាប់ BNKC Cambodia MFI
បង្កើតការផ្ទេរប្រាក់ភ្លាមៗ តាមបាគង សម្រាប់ធនាគារ  KB និង ធនាគារ Shinhan
2019
បង្កើត ការផ្ទេរប្រាក់ភ្លាមៗ តាម RFT សម្រាប់ធនាគារ KB និង ធនាគារ Shinhan
2018
បង្កើត CSS ATM Switch សម្រាប់ធនាគារ KB និង ធនាគារ​​ Shinhan
2017
ផ្តល់សេវា ITO ទៅកាន់ធនាគារ​​ KB និង ធនាគារ​​​ DGB
ពង្រីកអាជីវកម្ម Outsourcing លំដាប់សកល តាមទូរស័ព្ទដៃ
2016
បើកដំណើរការម៉ាស៊ីន ATM​ សម្រាប់ Wing
2015
បាន​បង្កើន​ទុន​វិនិយោគទៅដល់ 1.1 លាន​ដុល្លារ
ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ (MOU) ជាមួយក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គ្រុបកម្ពុជា
2014
​បង្កើន​ទុន​វិនិយោគសរុបទៅដល់ 0.55 លាន​ដុល្លារ
ចាប់ផ្តើម Outsourcing លំដាប់សកល (Web, Scraping, Publishing)
បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និង អភិវឌ្ឍន៍ (R&D Centers) (បុគ្គលិក ៥០ នាក់)