ទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន
យើង​បាន​នឹង​កំពុង​ជួយ​ដល់ មជ្ឈមណ្ឌល កូរ៉េ សហ្វវែរ អេច អ ឌី, សហព័ន្ធកីឡាចំបាប់កម្ពុជា និងកុមារមកពីគ្រួសារពហុវប្បធម៌
ឧបត្ថម្ភ និងគាំទ្រ KSGA (មជ្ឈមណ្ឌល កូរ៉េ សហ្វវែរ អេច អ ឌី)
គាំទ្រសហព័ន្ធកីឡាចំបាប់កម្ពុជា
បង្រៀនកុំព្យូទ័រដល់កុមារមកពីគ្រួសារពហុវប្បធម៌
យើង​បាន​នឹង​កំពុង​ជួយ​ដល់ មជ្ឈមណ្ឌល កូរ៉េ សហ្វវែរ អេច អ ឌី, សហព័ន្ធកីឡាចំបាប់កម្ពុជា និងកុមារមកពីគ្រួសារពហុវប្បធម៌។