អ្នកជំនាញឌីជីថលលំដាប់អន្តរជាតិផ្នែក B2B Fintech
យើងដំណើរការទាំងកម្រិត ‘ក្នុងស្រុក និងអន្តជាតិ’
SMEs នៅកម្ពុជា
គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ
ទី​ភ្នាក់​ងារ​រដ្ឋា​ភិ​បាល
ផលិតផល B2B Fintech
WeBill365
WABOOKS Cambodia
Morningmate
បណ្តាញគណនេយ្យករពន្ធ
សេវាកម្មពន្ធដាជាតិ
ដំណោះស្រាយផ្នែក
ហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិច
សមាហរណកម្មធនាគារជាតិ
(CSS, RFT, បាគង -ល-)
សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទ
IT Outsourcing
លំដាប់សកល
Mobile, B2B Web, Scraping, Publishing
ផលិតផល​របស់​យើង

WeBill365

កម្មវិធីទូទាត់វិក្កយបត្រតាម គណនីនិម្មិត
ព័ត៌មានបន្ថែម

WABOOKS
Cambodia

ដំណោះស្រាយគណនេយ្យសាមញ្ញ
ព័ត៌មានបន្ថែម

Morningmate

កម្មវិធីសហការលើការគ្រប់គ្រងការងារជាក្រុម
ព័ត៌មានបន្ថែម
B2B SaaS Platform
ដំណោះស្រាយផ្នែក B2B Fintech
យើងដំណើរការទាំងកម្រិត ‘ក្នុងស្រុក និងអន្តជាតិ’
ផលិតផល B2B Fintech
WeBill365
WABOOKS Cambodia
Morningmate
ដំណោះស្រាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិច
សមាហរណកម្មធនាគារជាតិ
(CSS, RFT, បាគង -ល-)
សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទ
IT Outsourcing លំដាប់សកល
Mobile, B2B Web,
Scraping, Publishing
ផលិតផល​របស់​យើង
WeBill
កម្មវិធីទូទាត់វិក្កយបត្រតាម
គណនីនិម្មិត
Details
WABOOKS
Cambodia
ដំណោះស្រាយ
គណនេយ្យសាមញ្ញ
Details
Morningmate
កម្មវិធីសហការលើការ
គ្រប់គ្រងការងារជាក្រុម
Details
ក្រុមហ៊ុន B2B Fintech លេខ 1 នៅឥណ្ឌូចិន
ទំនាក់ទំនង info@kosign.com.kh