ដំណោះស្រាយ B2B Fintech

ដំណោះស្រាយ B2B Fintech របស់ KOSIGN

WeBill365

ជាកម្មវិធី ដែលម្ចាស់អាជីវកម្មអាចធ្វើការប្រមូលការបង់ប្រាក់ពីអតិថិជន តាមរយៈគណនីនិម្មិត។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

Morningmate

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការងារ ដែលធ្វើឱ្យការសហការជាក្រុម មានភាពងាយស្រួលសម្រាប់​គ្រប់​គ្នា។

ធ្វើការយ៉ាងសាមញ្ញ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

WABOOKS Cambodia

MSMEs*​ ជាង 60មុឺន នៅកូរ៉េខាងត្បូង ចំណេញពេលជាច្រើនម៉ោង ដោយការងារស្វ័យប្រវត្តិ ខណៈពេល CEO អាចតាមដានពីអាជីវកម្មរបស់គាត់ បានយ៉ាងងាយស្រួល ដោយសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យបានភ្លាមៗ។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម
KOSIGN B2B Fintech Solutions